आय.एस.ओ. (I.S.O.) प्रमाणित ग्रामपंचायत

 • कुंभेफळ ग्रामपंचायत, ता. जि. औरंगाबाद

 • पोखरी ग्रामपंचायत, ता. जि. औरंगाबाद

 • बाकापूर ग्रामपंचायत, ता. जि. औरंगाबाद

 • वडोदबाजार ग्रामपंचायत, ता. जि. औरंगाबाद

 • हिवरा ग्रामपंचायत, ता. जि. औरंगाबाद

 • गांधेली ग्रामपंचायत, ता. जि. औरंगाबाद

 • भग्गाव ग्रामपंचायत, ता. जि. औरंगाबाद

 • बाबरा ग्रामपंचायत, ता. फुलंब्री जि. औरंगाबाद

 • फतियाबाद ग्रामपंचायत, ता. जि. औरंगाबाद

 • नागपूर ग्रामपंचायत, ता. कन्नड जि. औरंगाबाद

 • खिर्डी ग्रामपंचायत, ता. खुलताबाद जि. औरंगाबाद

 • दादेगाव ग्रामपंचायत, ता. पैठण जि. औरंगाबाद

 • भालगाव ग्रामपंचायत, ता. जि. औरंगाबाद

 • पांगरा ग्रामपंचायत, ता. पैठण जि. औरंगाबाद

 • चिंचपूर ग्रामपंचायत, ता. सिल्लोड जि. औरंगाबाद

 • वाहेगाव ग्रामपंचायत, ता. पैठण जि. औरंगाबाद

 • घाटनांद्रा ग्रामपंचायत, ता. सिल्लोड जि. औरंगाबाद

 • इमामपूर ग्रामपंचायत, ता. पैठण जि. औरंगाबाद

 • सराटी ग्रामपंचायत, ता. सिल्लोड जि. औरंगाबाद

 • इसारवाडी ग्रामपंचायत, ता. जि. औरंगाबाद

 • गाढेजळगाव ग्रामपंचायत, ता. जि. औरंगाबाद

 • कृष्णापूर ग्रामपंचायत, ता. पैठण जि. औरंगाबाद

 • केऱ्हाळा ग्रामपंचायत, ता. सिल्लोड जि. औरंगाबाद

 • मुधलवाडी ग्रामपंचायत, ता. पैठण जि. औरंगाबाद

 • पिरोळा ग्रामपंचायत, ता. सिल्लोड जि. औरंगाबाद

 • निपाणी ग्रामपंचायत, ता. जि. औरंगाबाद