अ-- | | अ++ | मुख्य विषयाकडे जा| English    

वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

जिल्हा परिषद, औरंगाबाद च्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

 • जिल्हा परिषद, औरंगाबाद
 • औरंगाबाद जिल्हा
 • वेरूळ लेणी
 • अजिंठा लेणी
 • बिबी का मकबरा
 • दौलताबाद
 • पानचक्की
 • जायकवाडी धरण

महत्वाच्या घडामोडी

new सामान्य प्रशासन विभाग: परिचर पदोन्नती यादी.
new सामान्य प्रशासन विभाग: अनुकंपा भरती सन २०१९ बाबत.
new शिक्षण विभाग(प्रा): समुपदेशन प्रक्रिया व अर्ज मागे घेणे बाबत .
new शिक्षण विभाग(प्रा): समुपदेशन प्रक्रिया राबविण्यासाठी जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत .
new शिक्षण विभाग(प्रा): सुधारित समुपदेशन जेष्ठता यादी (GT- Marathi Revised List).
new शिक्षण विभाग(प्रा): सुधारित समुपदेशन जेष्ठता यादी (GT-Urdu Revised List).
new शिक्षण विभाग(प्रा): समुपदेशन जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत .
new शिक्षण विभाग(प्रा): समुपदेशन गोषवारा.
new शिक्षण विभाग(प्रा): मुख्याध्यापक समुपदेशन.
new शिक्षण विभाग(प्रा): समुपदेशन जेष्ठता यादी (GT Marathi).
new शिक्षण विभाग(प्रा): समुपदेशन जेष्ठता यादी (UGT Marathi).
new शिक्षण विभाग(प्रा): समुपदेशन जेष्ठता यादी (GT- Urdu).
new शिक्षण विभाग(प्रा): समुपदेशन जेष्ठता यादी (UGT-Urdu).
new शिक्षण विभाग(प्रा): सूचना.
new शिक्षण विभाग(प्रा): शिक्षण सेवक नियुक्ती आदेश (GT URDU)
new शिक्षण विभाग(प्रा): शिक्षण सेवक नियुक्ती आदेश (UGT URDU)
new शिक्षण विभाग(प्रा): शिक्षण सेवक नियुक्ती आदेश (GT MARATHI)
new शिक्षण विभाग(प्रा): शिक्षण सेवक नियुक्ती आदेश (UGT MARATHI)
new विधी कक्ष(सामान्य प्रशासन विभाग): विधीज्ञ सल्लागार पॅनल वर नियुक्ती करिता आवेदन पत्र .
new विधी कक्ष(सामान्य प्रशासन विभाग): जिल्हा परिषद औरंगाबाद अंतर्गत विधी सल्लागार पॅनल वर नियुक्ती करिता अटी व शर्थी .
new सामान्य प्रशासन विभाग: आंतरजिल्हा बदलीने येणाऱ्या कनिष्ठ सहाय्यक या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची जेष्ठता सूची.
new सामान्य प्रशासन विभाग: माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत नागरिकांना अभिलेख अवलोकनासाठी प्रेस नोट प्रसिद्ध करणे बाबत
new सामान्य प्रशासन विभाग: रिक्त पद अहवाल माहे मे 2019 सा.प्र.वि.
new सामान्य प्रशासन विभाग: सार्वत्रिक बदली २०१९ जिल्हास्तरीय समुपदेशनाचे वेळापत्रक
new सामान्य प्रशासन विभाग: परिचर संवर्गातून कनिष्ट सहाय्यक (लिपिक) या पदावर पदोन्नतीने पद्स्थापणे करिता विकल्प सादर करणे बाबत
new सामान्य प्रशासन विभाग: गट ड मधून गट क मध्ये पदस्थापना देण्यासाठी पदासाठी विकल्प सादर करणे बाबत
new सामान्य प्रशासन विभाग: रिट याचिका क्र २३३/२०१२ मध्ये मा. न्यायालयाचा निकाल व नेमणुकीच्या वेळी प्राप्त शैक्षणिक अर्हतेनुसार गट ड मधून गट क मध्ये नियुक्ती द्यावयाच्या बाकी असलेल्या व सध्या गट ड मध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचारी यांना शैक्षणिक पात्रता व प्रवर्गाचे रिक्त पदानुसार प्रस्तावीत करण्यात आलेल्या पदांची माहिती
new बांधकाम विभाग: सर्वसाधारण बदल्या २०१९ संवर्ग कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता यादी
new बांधकाम विभाग: सर्वसाधारण बदल्या २०१९ संवर्ग स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक यादी
new आरोग्य विभाग: औषध निर्माण अधिकारी संवर्गातील विनंती बदली २०१९ पात्र कर्मचाऱ्यांची यादी
new आरोग्य विभाग: आरोग्य पर्यवेक्षक संवर्गातील विनंती बदली २०१९ पात्र कर्मचाऱ्यांची यादी
new आरोग्य विभाग: आरोग्य सहाय्यक(पुरुष) संवर्गातील विनंती बदली २०१९ पात्र कर्मचाऱ्यांची यादी
new आरोग्य विभाग: आरोग्य सेवक(पुरुष) संवर्गातील विनंती बदली २०१९ पात्र कर्मचाऱ्यांची यादी
new आरोग्य विभाग: आरोग्य सहाय्यक(महिला) संवर्गातील विनंती बदली २०१९ पात्र कर्मचाऱ्यांची यादी
new आरोग्य विभाग: आरोग्य सेवक(महिला) संवर्गातील विनंती बदली २०१९ पात्र कर्मचाऱ्यांची यादी
new शिक्षण विभाग : सर्वसाधारण बदल्या सन २०१९ शिक्षकांची जिल्ह्यांतर्गत बदल्या बाबत .
new शिक्षण विभाग : सर्वसाधारण बदल्या सन २०१९ बदलीपात्र प्राथमिक पदवीधर शिक्षकांची अंतरिम यादी.
new शिक्षण विभाग : सर्वसाधारण बदल्या सन २०१९ बदलीपात्र मुख्याध्यापकांची अंतरिम यादी.
new शिक्षण विभाग : सर्वसाधारण बदल्या सन २०१९ बदलीपात्र प्राथमिक शिक्षकांची अंतरिम यादी.
new पशुसंवर्धन विभाग : पशुधन पर्यवेक्षक गट-क या संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम दीर्घ वास्तव्य जेष्ठता यादी.
new पशुसंवर्धन विभाग : सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी गट-क या संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम दीर्घ वास्तव्य जेष्ठता यादी.
new सामान्य प्रशासन विभाग : सर्वसाधारण बदल्या सन २०१९ मधील विनंती बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची सुधारित यादी .
new कृषी विभाग : सर्वसाधारण बदल्या सन २०१९ बाबत .
new प्राथमिक शिक्षण विभाग : सन २०१९ शिक्षक संवर्गाच्या ऑनलाईन बदली प्रक्रिया बाबत अवघड/सर्वसाधारण व महिलासाठी अवघड व प्रतिकूल क्षेत्राची यादी.
new प्राथमिक शिक्षण विभाग : सन २०१९ शिक्षक संवर्गाच्या ऑनलाईन बदली प्रक्रिया बाबत अवघड क्षेत्राची यादी.
new सामान्य प्रशासन विभाग : जिल्हा परिषद अंतर्गत गट क व गट ड संवर्गाच्या विनंती बदल्या .
new शिक्षण विभाग : शिक्षण विभाग नियंत्रित करीत असलेल्या वर्ग - ३ (केंद्रप्रमुख) संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्ध केले बाबत .
new शिक्षण विभाग : शिक्षण विभाग नियंत्रित करीत असलेल्या वर्ग - ३ (विस्तार अधिकारी-शिक्षण ) संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्ध केले बाबत .
new जिल्हा परिषद पदभरती : पदभरती साठी ऑनलाईन अर्ज मागविणेबाबत मुदतवाढ व आवाहन .
new जिल्हा परिषद पदभरती शुद्धिपत्रक : जिल्हा परिषद, औरंगाबाद अंतर्गत गट-क मधील सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहिरात-शुद्धिपत्रक.
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१८-१९ प्रतिक्षाधीन लाभार्थ्यांमधून निवड यादी.
new कृषी विभाग : बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना सन २०१८-१९ प्रतिक्षाधीन लाभार्थ्यांमधून निवड यादी.
new सामान्य प्रशासन विभाग : पदोन्नती पात्र परिचर यांची तात्पुरती यादी.
new जिल्हा परिषद पदभरती : जिल्हा परिषद, औरंगाबाद अंतर्गत गट-क मधील सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहिरात.
new राष्ट्रीय आरोग्य विभाग : आशा स्वयंसेविका अंतर्गत गट प्रवर्तक पदांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती करिता उपस्थित राहण्याबाबत.
new राष्ट्रीय आरोग्य विभाग : आशा स्वयंसेविका योजने अंतर्गत गट प्रवर्तक पदांची दस्तावेज छाननी दरम्यान आढळून आलेल्या दस्तावेजाची पूर्तता करून घेण्याकरिता यादी
new सामान्य प्रशासन विभाग : अनुकंपातत्वावर नियुक्तीसाठी मुळ कागदपत्र तपासणी बाबत
new सामान्य प्रशासन विभाग : दिनांक २९.१२.२०१८ पर्यंत अनुकंपा अंतिम प्रतीक्षा सूची
new सामान्य प्रशासन विभाग : अनुकंपा प्रतीक्षा सूची दिनांक २१.१२.२०१८ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या यादीवर आक्षेपाच्या अनुषंगाने सुनावणी बाबत
new शिक्षण विभाग : प्राथमिक पदवीधर पदावर वेतन्नोती देण्यासाठी Bsc पदवी सहशिक्षकांची यादी
new शिक्षण विभाग : प्राथमिक पदवीधर पदावर वेतन्नोती देण्यासाठी १२ वी विज्ञान सहशिक्षकांची यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य विभाग : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत निव्वळ दैनंदिन कामकाजावर आधारित गट प्रवर्तक पदांची जाहिरात
new शिक्षण विभाग : जिल्हा परिषद, औरंगाबाद अंतर्गत प्रा. पदवीधर शिक्षक व सहशिक्षक यांची सन २०१८ ची अंतरिम जेष्ठता सूची बाबत
new शिक्षण विभाग : जिल्हा परिषद, औरंगाबाद अंतर्गत प्रा. पदवीधर शिक्षक यांची सन २०१८ ची अंतरिम जेष्ठता सूची
new शिक्षण विभाग : जिल्हा परिषद, औरंगाबाद अंतर्गत सहशिक्षक यांची सन २०१८ ची अंतरिम जेष्ठता सूची बाबत
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१८-१९ निवड यादी तालुका औरंगाबाद
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१८-१९ निवड व प्रतीक्षा यादी कन्नड तालुका
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१८-१९ निवड व प्रतीक्षा यादी खुलताबाद तालुका
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१८-१९ निवड यादी गंगापूर तालुका
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१८-१९ निवड व प्रतीक्षा यादी पैठण तालुका
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१८-१९ निवड व प्रतीक्षा यादी फुलंब्री तालुका
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१८-१९ निवड व प्रतीक्षा यादी वैजापूर तालुका
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१८-१९ निवड व प्रतीक्षा यादी सिल्लोड तालुका
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१८-१९ निवड यादी सोयगाव तालुका
new सामान्य प्रशासन विभाग : माहे जुलै-२०१८ पर्यंतची अनुकंपा तात्पुरती प्रतीक्षा यादी
new सामान्य प्रशासन विभाग : गट ड मधून गट क पदावर नियुक्तीसाठी विकल्प सादर करणे बाबत

आय.एस.ओ. प्रमाणित (ISO Certified) ग्रामपंचायत

पशुसंवर्धन विभागांतर्गत विविध योजनांचे अर्ज - सन २०१७-१८

पाटोदा, ता. औरंगाबाद - आदर्श गाव

 • पाटोदा ग्रामपंचायत (ता. औरंगाबाद) कार्यालयाची वेबसाईट
  www.gskpatoda.in

निवडक 


वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

up