अ-- | | अ++ | मुख्य विषयाकडे जा| English    

वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

जिल्ह्यातील महत्त्वाचे कार्यालयांचे संपर्क माहिती

विभागीय आयुक्त कार्यालय
अ.क्र. कार्यालयाचे नाव दुरध्वनी क्रमांक
विभागीय आयुक्त २३३१२९४, २३५००४४
अप्पर विभागीय आयुक्त २३३१०२५
उप आयुक्त (सामान्य) २३३९८११
उप आयुक्त (महसूल) २३५३५६२
उप आयुक्त (आस्थापना) २३३०९०२, २३३१८६५
उप आयुक्त (पुरवठा) २३५२८५०
उप आयुक्त (करमणूक कर) २३२३४०३
उप आयुक्त (रोहयो) २३३१४७२
सह. आयुक्त (मा. कक्ष) २३३९८३७
जिल्हाधिकारी कार्यालय
अ.क्र. कार्यालयाचे नाव दुरध्वनी क्रमांक
जिल्हाधिकारी २३३१२००
अप्पर जिल्हाधिकारी २३३४२५६
निवासी उप जिल्हाधिकारी २३३४१२७
उप जिल्हाधिकारी २३४९४९३
उप जिल्हाधिकारी (स्वागत राजशिष्टाचार) २३४९४९३
उप जिल्हाधिकारी (नियोजन) २३३४२८५
उप जिल्हाधिकारी (निवडणुक) २३३१२११
उप विभागीय अधिकारी व तहसीलदार कार्यालय
अ.क्र. कार्यालयाचे नाव दुरध्वनी क्रमांक
उप जिल्हाधिकारी (रोहयो) २३६३७४५
उप विभागीय अधिकारी, औरंगाबाद २३२४१००
तहसीलदार, औरंगाबाद २३३४७२२८
तहसीलदार, फुलंब्री २०२००५५
तहसीलदार, पैठण ०२४३१-२२३०५१
उप विभागीय अधिकारी, वैजापूर ०२४३६-२२२०६२
तहसीलदार, वैजापूर ०२४३६-२२२०६६
तहसीलदार, गंगापूर ०२४३३-२२१३३६
तहसीलदार, खुलताबाद ०२४३६-२२२०६६
१० उप विभागीय अधिकारी, सिल्लोड ०२४३०-२२२१७२
११ तहसीलदार, सिल्लोड ०२४३०-२२२०२९
१२ तहसीलदार, कन्नड ०२४३५-२२१०२४
१३ तहसीलदार, सोयगाव ०२४३८-२३४३२३
जिल्ह्यातील महत्त्वाचे कार्यालयांचे दुरध्वनी क्रमांक
अ.क्र. कार्यालयाचे नाव दुरध्वनी क्रमांक
पोलीस नियंत्रण कक्ष, औरंगाबाद शहर २२४०५००, २४४०५९९
पोलीस नियंत्रण कक्ष, ग्रामीण औरंगाबाद २३८१६३३
अग्निशमन दल २३३४०००, १०१
रुग्णवाहिका सेवा १०२
रेल्वे चौकशी १३१, २३३१०१५, २३३५६५०, २३५८०१८
मध्यवर्ती बस-स्थानक २२४२१६४
सिडको बस-स्थानक २२४२१६५
चिकलठाणा विमानतळ २४८५२३४, २४८४७८०, २४८२१११
वैद्यकीय महाविद्यालय (घाटी) २४०२४१२, २४०२४१५-१६
माहिती व जनसंपर्क विभाग
अ.क्र. पदनाम दुरध्वनी क्रमांक
संचालक, माहिती औरंगाबाद विभाग २३३१०८५
जिल्हा माहिती अधिकारी, औरंगाबाद २३३१२८५
विश्रामगृहे
अ.क्र. कार्यालयाचे नाव दुरध्वनी क्रमांक
स्वागत कक्ष २३३४९९४
सुभेदारी विश्रामगृह २३३४५४८, २३३१२५४, २३३४०९५, २३३४०९६
हिमायातबाग विश्रामगृह, दिल्लीगेट २३९२०७७
महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळ २३३१५१३, २३३११९८
सिंचन विश्रामगृह, जालनारोड २३३४४७०
महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ २३३४५२८
वाल्मी विश्रामगृह, वाल्मी परिसर २३७६२५८, २३७६१५९-६२
डॉं. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ २४०३३७१
प्रसार माध्यम
अ.क्र. कार्यालयाचे नाव दुरध्वनी क्रमांक
आकाशवाणी २३३४५५३, २३३४३२१
जिल्ह्यातील प्रमुख वर्तमानपत्रे
अ.क्र. वर्तमानपत्राचे नाव दुरध्वनी क्रमांक
दैनिक लोकमत, लोकमत टाइम्स, लोकमत समाचार २४८५३०१, २४८५३०४
दैनिक सकाळ २४७६२६१, २४७६२६३
दैनिक सामना २३३२२२५, २३३३७२५, २३३११२०
दैनिक पुण्यनागरी २५५११२२, २३४५७१६
संजयवार्ता ३०९८९८६, २४८२९०९
दैनिक सांजवार्ता २३६५१००
दैनिक औरंगाबाद सिटीझन्स २३३४३५८
औरंगाबाद टाइम्स (उर्दू) २३००७७५, ३२०२२५५

पाटोदा, ता. औरंगाबाद - आदर्श गाव

  • पाटोदा ग्रामपंचायत (ता. औरंगाबाद) कार्यालयाची वेबसाईट
    www[dot]gskpatoda[dot]in

निवडक 


वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

up