अ-- | | अ++ | मुख्य विषयाकडे जा| English    

वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

संपर्क

जिल्हा परिषद, औरंगाबाद

अंबा-अप्सरा सिनेमागृहासमोर,
औरंगपुरा, औरंगाबाद. ४३१००१

मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. औरंगाबाद
यांना प्रत्यक्ष भेटावयाचे वेळापत्रक
दर सोमवार आणि शुक्रवार , वेळ दु. ०४.०० ते ०६.००

दूरध्वनी (STD कोड : ०२४०)

जिल्हा परिषद मुख्यालय
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम दूरध्वनी क्र. ई-मेल
१. श्री नीलेश र गटणे (भा.प्र.से.) मुख्य कार्यकारी अधिकारी २३३१२९१, (Fax)२३३५५७३ ceozp[dot]aurangabad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in, zpaurangabad[at]rediffmail[dot]com
२. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी २३२१२१६ aceozpabad[at]gmail[dot]com
३. श्रीमती एस. जी. पाटील प्रकल्प संचालक , जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा २३३७७७४, ८९७५९७७८९२ abdprodir[at]rediffmail[dot]com
४. श्री एस डी बनसोडे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) २३३१५७६, ९४२३८४०००१ gadzpaurangabad[at]gmail[dot]com
५. श्री. ए. जी. चाटे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी २३५२६०८, ८६५७६३४३३३ cafozpaurangabad[at]gmail[dot]com
६. डॉ. सुनील भोकरे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं) २३२९७१६, ९४२२८४०००७ zppanchayat[at]gmail[dot]com
७. श्री. पी वाय मिरकले उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (बा.क.) २३४६१३०, ८२७५२६५४७१ icdszpabd[at]gmail[dot]com
८. श्री सुदर्शन तुपे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो.)(प्र) २३४०८४०, ८२७५०४३१३१ mgnregacellzp[dot]aurangabad[at]gmail[dot]com
९. श्री सुदर्शन तुपे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(पाणी व स्वच्छता)
२३४१५३५, ८२७५०४३१३१ nbaaurangabad[at]gmail[dot]com
१०. श्री. अजित वाघमारे कार्यकारी अभियंता
(पा. पु.)
२३३०६४९, ९८२२२११०८६० eebnaurangabad[at]gmail[dot]com
११. श्री. के एस भोसले कार्यकारी अभियंता (बांधकाम) २३५४३४४, ९४०३४४७९७९ eebaurangabad[at]gmail[dot]com
१२. श्री. एस. एम. बूब जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जलसंधारण विभाग, लघुपाटबंधारे २३३१५७१-७५, ९४२१०११०९३ irrigationzpabad[at]gmail[dot]com
१३. श्री. सुधाकर शेळके जिल्हा आरोग्य अधिकारी २३५०७४४, ९४२३३९२२३६ dhoaurangabad[at]rediffmail[dot]com
१४. डॉ. श्रीमती एस डी माने जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी २३४५४८३, ९५२७७०७२३० dahoaurangabad[at]gmail[dot]com
१५. डॉ बी. बी. चव्हाण शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व सर्व शिक्षा अभियान २३३२०२५, ९४२३१५५४४४ mdmabad[at]gmail[dot]com
१६. श्री. एम. के. देशमुख शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) ९३७१७०६०९३ payunitsecaurangabad[at]gmail[dot]com
१७. शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण) eonirabad[at]gmail[dot]com
१८. श्री. पी. आर. देशमुख कृषी विकास अधिकारी २३२९७१७, ९४२३११४८११ ado[dot]abd[dot]zp[at]gmail[dot]com
१९. श्री. एस एन केंद्रे समाज कल्याण अधिकारी(प्र) २३५३९५२, ८६००१३३७५३ swoabd2013[at]rediffmail[dot]com

पंचायत समिती कार्यालय
अ.क्र. कार्यालयाचे नाव अधिकाऱ्याचे नाव दूरध्वनी क्र. ई-मेल
१. पंचायत समिती, औरंगाबाद श्री. प्रकाश दाभाडे ,
गट विकास अधिकारी
७७४५०८४६१६ bdoaurangabad1[at]gmail[dot]com
श्री. ए एन गायके ,
सहा. गट विकास अधिकारी
९४२३९८४८२१
२. पंचायत समिती, सिल्लोड श्री.अशोक दांडगे,
गट विकास अधिकारी
०२४३०-२२४०९४, ९७३०९१९३७७ bdosillod8[at]gmail[dot]com
श्रीमती ज्योती राठोड,
सहा. गट विकास अधिकारी
०२४३०-२२४०९४, ९९६००१०५२५
३. पंचायत समिती, वैजापूर श्री. डी एम मोकाटे
गट विकास अधिकारी
९८५००५६९३३ bdovaijapur4[at]gmail[dot]com
श्री के टी जाधव ,
सहा. गट विकास अधिकारी
०२४३६-२२२०७०, ९८८१७४४४३१
४. पंचायत समिती, गंगापूर श्री. व्ही.एफ. परदेशी
गट विकास अधिकारी
९४२१३१३१७६ bdogangapur3[at]gmail[dot]com
श्री. बी. बी. थोरात ,
सहा. गट विकास अधिकारी
९४०५१०९६५२
५. पंचायत समिती,
पैठण
श्री. के एम बागुल ,
गट विकास अधिकारी(प्र)
९८२२८९१७०१ bdopaithan2[at]gmail[dot]com
श्री. के एम बागुल,
सहा. गट विकास अधिकारी
९८२२८९१७०१
६. पंचायत समिती, फुलंब्री श्री.व्ही डी गंगावणे ,
गट विकास अधिकारी
९८५०२७३००३ bdophulambri7[at]gmail[dot]com
श्री व्ही एस राठोड ,
सहा. गट विकास अधिकारी
९४२०४०४०२९
७. पंचायत समिती,
कन्नड
श्री. श्रीकृष्ण एस. वेणीकर,
गट विकास अधिकारी
९०२९०१६७०० bdokannad6[at]gmail[dot]com
श्रीमती यु. डब्ल्यू. मोरे,
सहा. गट विकास अधिकारी
७५८८९३०३४०
८. पंचायत समिती, खुलताबाद श्री पी एन सुरडकर ,
गट विकास अधिकारी
२४७२-२४१०२५, ८०८७९८६१९० bdokhultabad5[at]gmail[dot]com
९. पंचायत समिती, सोयगाव श्री. सुदर्शन बी तुपे ,
गट विकास अधिकारी
८२७५०४३१३१ bdosoygaon09[at]gmail[dot]com

बांधकाम उपविभाग - उपअभियंता
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव उपविभागाचे नाव दूरध्वनी क्र.
१. श्री व्ही एस डहाळे (प्र) औरंगाबाद ८८०६८६५०९९
२. श्री एस डब्लू असोले पैठण ९४०३०२७२२३
३. श्री. के एस भोसले(प्र) सिल्लोड ९४०३४४७९७९
४. श्री एस एस चव्हाण (प्र) कन्नड ९९२३८०५४१७
५. श्री के टी हत्ते वैजापूर ९८५०९३८८५०
पाणीपुरवठा विभाग
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम विभागाचे नाव दूरध्वनी क्र.
१. श्री. ए. एम. घुगे कार्यकारी अभियंता (प्र.) ग्रा.पा.पु. विभाग, जि.प. औरंगाबाद २३३०६४९, ९४२२२३०६१९
२. श्री. सु. मा. डावकरे उप कार्यकारी अभियंता ग्रा.पा.पु. विभाग, जि.प. औरंगाबाद २३३०६४९, ९४२२१७४८०
३. श्री बी. डी. पाटील उप अभियंता (यांत्रिकी) यांत्रिकी उपविभाग, जि.प. औरंगाबाद २३३०६४९, ९४२३१५०४६६
४. श्री एस. ए. सिद्धीकी उप अभियंता (प्र.) ग्रा.पा.पु. उपविभाग, खुलताबाद ९४२२१३४४८४
५. श्री आर. एस. शिंदे उप अभियंता ग्रा.पा.पु. उपविभाग, गंगापूर ९४२३७३३६४४
६. श्री पी. आर. डोंगरे उप अभियंता ग्रा.पा.पु. उपविभाग, औरंगाबाद ९८२२२८६४७२
७. श्री आर. जे. कोयलवार उप अभियंता ग्रा.पा.पु. उपविभाग, सिल्लोड ९४२२१७२८१६
८. श्री इर्शाद उप अभियंता ग्रा.पा.पु. उपविभाग, पैठण ७९७२८५२३०६
सिंचन उपविभाग - उपअभियंता
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव कार्यक्षेत्र उपविभागाचे नाव पत्ता दूरध्वनी क्र.
१. श्री. एस. पी. राठोड औरंगाबाद, पैठण औरंगाबाद दिल्ली गेटजवळ, पेट्रोल पंपच्या मागे, औरंगाबाद ९८२२३९५३८२
२. श्री. ए. टी. गायकवाड कन्नड, खुलताबाद कन्नड सार्वजनिक बांधकाम विश्रामगृह परिसर, पाण्याच्या टाकीजवळ, कन्नड ९४२२२९४२९९
३. श्री. सय्यद साजिद अहमद सिल्लोड, सोयगाव, फुलंब्री सिल्लोड पंचायत समिती परिसर, सिल्लोड ९४२१६६२२९४
४. श्री एन. जी. जाधव वैजापूर, गंगापूर वैजापूर जि.प. सिंचन उपविभाग, वैजापूर ९५६१५७०८५८
शिक्षण विभाग - गट शिक्षणाधिकारी
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव कार्यालयाचे नाव दूरध्वनी क्र. ई-मेल
१. श्री जयश्री चव्हाण गट शिक्षणाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद ९४२१६८००५५ brcabad[at]gmail[dot]com
२. श्री व्ही कोमटवार (प्र) गट शिक्षणाधिकारी कार्यालय, सिल्लोड ९४२२२९०२५८ brcsillod31[at]gmail[dot]com
३. श्री आर. ए. लोहार गट शिक्षणाधिकारी कार्यालय, सोयगाव ९९२२५३२५३० beosoygaon[at]gmail[dot]com
४. श्री सचिन सोलंकी गट शिक्षणाधिकारी कार्यालय, खुलताबाद ९४२३०१९६१७ beokhultabad[at]gmail[dot]com
५. श्री ए. बी. पाटील गट शिक्षणाधिकारी कार्यालय, फुलंब्री ९०४९३१८०३५ brcphulambri09[at]gmail[dot]com
६. श्रीमती ए. ए. लाठकर (प्र) गट शिक्षणाधिकारी कार्यालय, कन्नड ७८७५७२५५६५ brckannad1[at]gmail[dot]com
७. श्री के आर पिकवणे गट शिक्षणाधिकारी कार्यालय, पैठण ९८८१५२३६१३ brcpaithan[at]gmail[dot]com
८. श्री डी एस थवरे गट शिक्षणाधिकारी कार्यालय, गंगापूर ८६००४१३८८५ brcgangapur[at]gmail[dot]com
९. श्री एम. एस. दिवेकर (प्र) गट शिक्षणाधिकारी कार्यालय, वैजापूर ७५८८०७६३४४ brc040vaijapur[at]gmail[dot]com
आरोग्य विभाग, मुख्यालय
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम दूरध्वनी क्र. ई-मेल
१. डॉ. व्ही. बी. खतगावकर जिल्हा आरोग्य अधिकारी ९४२२७०६८०८ dhoaurangabad[at]rediffmail[dot]com
२. डॉ. जी. एम. कुडलीकर सहा. जिल्हा आरोग्य अधिकारी ९५२७४६७६००
३. डॉ. डी. बी. घोलप जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी (प्र) ९४२१६७२२२३
४. डॉ. सुनंदा आर. मदगे अति. जिल्हा आरोग्य अधिकारी (प्र) ९४२१६७२२२१
५. श्रीमती सुनंदा खडसे प्रशासन अधिकारी ९४२००४१५५९
६. डॉ. व्ही. बी. खतगावकर जिल्हा क्षयरोग अधिकारी ९४२२७०६८०८
७. डॉ. अनिल पाटील जिल्हा हिवताप अधिकारी ९४२३८६१४३८
आरोग्य विभाग - तालुका आरोग्य अधिकारी
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव कार्यालयाचे नाव दूरध्वनी क्र. ई-मेल
१. डॉ. पी. पी. दाते तालुका आरोग्य केंद्र, औरंगाबाद thoaurangabad[at]rediffmail[dot]com
२. डॉ. जी. जी. कल्याणकर तालुका आरोग्य केंद्र, सिल्लोड thosillod[at]gmail[dot]com
३. डॉ. डी. घोलप तालुका आरोग्य केंद्र, सोयगाव ८२७५८६१५०७ thosoegaon[at]gmail[dot]com
४. डॉ. बी. आर. पांडवे तालुका आरोग्य केंद्र, खुलताबाद tho_khultabad[at]rediffmail[dot]com
५. डॉ. व्ही. इ. विखे तालुका आरोग्य केंद्र, फुलंब्री thophulambri[at]rediffmail[dot]com
६. डॉ. ए. विडेकर तालुका आरोग्य केंद्र, कन्नड ८२७५८६१६८६ thokannad1[at]gmail[dot]com
७. डॉ. व्ही. जी. वाघ तालुका आरोग्य केंद्र, पैठण thopaithan[at]rediffmail[dot]com
८. डॉ. एम. एम. घोडके तालुका आरोग्य केंद्र, गंगापूर thogangapur[at]rediffmail[dot]com
९. डॉ. जी. इंदुरकर तालुका आरोग्य केंद्र, वैजापूर ९४०३३२५२२२ thovaijapur[at]rediffmail[dot]com
आरोग्य विभाग - वैद्यकीय अधिकारी
अ.क्र. कार्यालयाचे नाव अधिकाऱ्याचे नाव दूरध्वनी क्र. ई-मेल
१. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, वरुड काझी, औरंगाबाद डॉ. विजया श्रीधर सोनवणे, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९४०४०३८६१९ mophcwarudkazi[at]rediffmail[dot]com
डॉ. उषा अष्टुरकर, (बी.ए.एम.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९९७५८९९६९०
२. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, लाडसावंगी, औरंगाबाद डॉ. समाधान राऊत, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
८२७५००६१६१ mophcladsawangi[at]rediffmail[dot]com
डॉ. महेश केसाळे, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
८९७५६२६८८१
३. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, दौलताबाद, औरंगाबाद डॉ. संग्राम बामणे, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९४२१६७८६४१ mophcdaulatabad[at]rediffmail[dot]com
डॉ. दुर्गा पाटील, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९४२२२५५२७७
४. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, कचनेर, औरंगाबाद डॉ. पी. घोडके, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९८८१२३००६७ mophckachner[at]rediffmail[dot]com
डॉ. सुर्यकांत नरवडे, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९८२३२७१९७८
५. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पिंप्री राजा, औरंगाबाद डॉ. रुबीना शेख, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९७६६०८००१२ mophcpimpriraja[at]rediffmail[dot]com
डॉ. यशवंत कोकणे, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९०२८०५६३८४
६. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, गोलटगाव, औरंगाबाद डॉ. किर्ती एकनाथ तांदळे, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
७८७५८३७५०० mophcgoltgaoe[at]rediffmail[dot]com
डॉ. विजयकुमार वाघ, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९८६७३५६७३४
७. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आळंद, फुलंब्री डॉ. सुरेश कडुबा पारधे, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९९२२३०३०१७ phcaland[at]gmail[dot]com
डॉ. आम्रपाली मगरे, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
८८८८५०६०७४
८. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, वडोद बाजार, फुलंब्री डॉ. जे. पी. सावंत, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९६३७७४९६७०
डॉ. शहनाज अन्सारी, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
८२७५२३७८२६
९. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, बाबरा, फुलंब्री डॉ. आनंदराव रामजी राठोड, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९६३७१३१७९३ mophcbabra[at]gmail[dot]com
डॉ. ज्ञानेश शांताराम पाटील, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९०९६१२६४७४
१०. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, गणोरी, फुलंब्री डॉ. सतिष गंगाधर साबळे, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९४२२८०७२९९ phcganori[at]gmail[dot]com
डॉ. रविराज पवार, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९४०३९८२१०९
११. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जातेगाव, फुलंब्री डॉ. स्मिता देशपांडे, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९४०४९८२६५० mophcjategaon[at]gmail[dot]com
डॉ. आशा काथार, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९४०३९२१०९२
१२. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पानवडोद, सिल्लोड डॉ. महेश मुक्ताजी चोपडे, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
८८०६९४६३६२ phcpanvadod[at]gmail[dot]com
डॉ. मध्यमसिंग मेहेर, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९८२३२०७७१७
१३. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शिवना, सिल्लोड डॉ. एस. पी. सरोदे, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९६६५५९३३९५ phcshivna[at]gmail[dot]com
डॉ. के. के. पाईकराव, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९८८१९७३१८९
१४. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पालोद, सिल्लोड डॉ. अरुण एस. कल्याणी, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
८६९८९४७७५० phcpalod[at]gmail[dot]com
डॉ. अर्चना बरेलीकर, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९८२३३५११४६
१५. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आमठाणा, सिल्लोड डॉ. विवेक वसंतराव कांबळे, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९६०४४०८७१० mophcamthana6035[at]gmail[dot]com
डॉ. के. व्ही. येरावार, (बी.ए.एम.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९४२२७३६०३५
१६. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उंडणगाव, सिल्लोड डॉ. रवींद्र सोनवणे, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
phcudangaon[at]gmail[dot]com
डॉ. अर्चना छगनराव बिरारे, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९६६५५६८४६८
१७. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, अंधारी, सिल्लोड डॉ. निलेश वैद्य, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
७०८३५११३३६ phcandhari[at]gmail[dot]com
डॉ. चेतन मोहनराव चौधरी, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
७५८८९३४८०८
१८. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सावळदबारा, सोयगाव डॉ. विजय पोपटसिंग राजपूत, (बी.ए.एम.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
८५५४०८७१९९ phc_sawaladbara.123[at]rediffmail[dot]com
डॉ. रुपेश वसंत माठे, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९७३०८४६६४५
१९. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जरंडी, सोयगाव डॉ. फरकुंदा हाश्मी, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
८००७४७३८५३
डॉ. आर. बी. मुरमुरे, (बी.ए.एम.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९९६०१६६०३६
२०. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, बनोटी, सोयगाव डॉ. गौतम एम. भवरे, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९८२२२७७९८८
डॉ. प्रदीप राजपूत, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९४२२२०९४९५
२१. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, नाचनवेल, कन्नड डॉ. वर्षा शेवगण, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
८२७५८६१६२६ mophcnachanwel[at]gmail[dot]com
डॉ. सय्यद अजहर, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९४०४५६९०२५
२२. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, चिंचोली लिंबाजी, कन्नड डॉ. मेघा शेवगण, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९४२१३०४८८४ mophcchincholi[at]gmail[dot]com
डॉ. अर्चना हंगरगेकर, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९४२१६७९६४७
२३. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, करंजखेड, कन्नड डॉ. अनुप प्रभाकर इंगोले, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९८२३३८३०६० mophckaranjkheda[at]gmail[dot]com
डॉ. उमेश बळीराम जाधव, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९४०४५०२८६४
२४. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, नागद, कन्नड डॉ. भाऊसाहेब रंधे, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
mophcnagad[at]gmail.com
डॉ. बी. एस. लांजेवार, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९५६१८१६५५१
२५. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, वडनेर, कन्नड डॉ. सुदाम लगास, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
८२७५८६१६८२ mophcvadner[at]gmail[dot]com
डॉ. अमोल गवई, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९४०३२६७५३३
२६. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, औराळा, कन्नड डॉ. पी. पी. सावंत, (बी.ए.एम.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९४२०४०३३४६ mophcaurala[at]gmail[dot]com
डॉ. संजय सुका चव्हाण, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९९२३४८८११८
२७. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, चापानेर, कन्नड डॉ. सुनिल धाटे, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९८५०१११६९९ mophcchapaner[at]gmail[dot]com
२८. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, हतनूर, कन्नड डॉ. रेखा भंडारी, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९८६०३३५५८८ mophchatnur[at]gmail[dot]com
२९. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, चिकलठाण, कन्नड डॉ. गजाला दुर्रानी, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९८५००७५४९० mophcchikalthan[at]gmail[dot]com
डॉ. शिवकुमार हजारे, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९८५०९९९४२२
३०. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, गदाना, खुलताबाद डॉ. बी. आर. पाडवे, (बी.ए.एम.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
८२७५८६१६२४
डॉ. के. डी. बावस्कर, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
८२७५८६१६२३
३१. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, बाजारसावंगी, खुलताबाद डॉ. मंगेश माधवराव घोडके, (बी.ए.एम.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
phcbazarsawangi[at]gmail[dot]com
डॉ. प्रफुल्ल व्ही. गायकवाड, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
८६०५४६७३०६
३२. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, वेरूळ, खुलताबाद डॉ. शेख मो. साजेद, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९४२३७३१८११ verul121[at]gmail[dot]com
डॉ. अमता भावलालसिंग ताटू, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी (बंधपत्रीत)
३३. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सि. वडगाव, गंगापूर डॉ. चित्रा बिऱ्हाडे, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९७३०७९७३६० mophcs.wadgaon[at]gmail[dot]com,
mophcsidhinathwadgaon[at]gmail[dot]com
डॉ. जुनेजा खान, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
८८०५५६२२०८
३४. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, लासूर स्टेशन, गंगापूर डॉ. पी. एम. अल्हाट, (बी.ए.एम.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९८६०६६८४६८ mophclasur[at]gmail[dot]com
डॉ. सचिन दंरदले, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९७६७३३३६२३
३५. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जिकठाण, गंगापूर डॉ. उज्वल चव्हाण, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९४२१३०२९३१ mophcjikthan[at]gmail[dot]com
डॉ. पुष्पा रोकडे, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
८८८८२३४६४५
३६. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शेंदूरवादा, गंगापूर डॉ. कविता गायकवाड, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९८२२०९७६४८ mophcshendurwada[at]gmail[dot]com
डॉ. प्रमोद क्षीरसागर, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९०२८६८३३८९
३७. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, भेंडाळा, गंगापूर डॉ. एस. पी. कुलकर्णी, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९४२२३३७३४१ mophcbhendala[at]gmail[dot]com
डॉ.पी. पी. दाते, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९४२२२४४४३४
३८. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, लोणी, वैजापूर डॉ. प्रसन्न भाले, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९०४९३८१६८४ phclonikhu[at]gmail[dot]com
डॉ. श्रीनिवास सोनवणे, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
८३०८३२६१४३
३९. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, मनूर, वैजापूर डॉ. राजेंद्र गायके, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९६३७९७६०४४ phcmanur[at]hotmail[dot]com
डॉ. नरेश देवणीकर, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९४२३४३७४५८
४०. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शिऊर, वैजापूर डॉ. गीतेश बावडा, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
phcshioor[at]gmail[dot]com
डॉ. समीर पटेल, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९८६०५७९७९५
४१. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, गाढे पिंपळगाव, वैजापूर डॉ. कुलदीप कठाळे, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९९२२११९८८३ phcgadhepimpalgaon[at]gmail[dot]com
डॉ. संजय वऱ्हाडे, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९६६५९९९१८६
४२. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, बोरसर, वैजापूर डॉ. आर. के. कुलकर्णी, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
borsarphc[at]rediffmail[dot]com,
phcborsar[at]gmail[dot]com
डॉ. आर. के. तुपे, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९५४५७२६०६१
४३. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, लाडगाव, वैजापूर डॉ. सतीश बोधाडे, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
८४४६१२३४३३ phcladgaon[at]gmail[dot]com
डॉ. किरण रामचंद्र चव्हाण, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९६६७१५१९१८
४४. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ढाकेफळ, पैठण डॉ. विद्या पवार, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९९२३२३९७४८ mophcdhakephal[at]rediffmail[dot]com
डॉ. अतुल बोरे, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
८४४६७८३०७४
४५. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पिंपळवाडी, पैठण डॉ. संजय मुळे, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
phcpimpalwadi[at]rediffmail[dot]com
डॉ. प्रितीजा वेदपाठक, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९९२२४३३४९३
४६. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, नांदर, पैठण डॉ. बी. यु. घुगे, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९७६४०४३७२२ phcnandar[at]redimmail[dot]com
डॉ. शिवाजी तुकाराम भोजने, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९८२३८३९०७७
४७. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, विहामांडवा, पैठण डॉ. यादव सोनकांबळे, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
८८८८५९७३३५ phcvihamandwa[at]rediffmail[dot]com
डॉ. विनायक साळुंके, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९८५०८४७४८२
४८. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आडूळ, पैठण डॉ. सुनंदा मदगे, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९४२१६७२२२१ phcadul[at]gmail[dot]com
डॉ. संदीपान काळे, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९४२२१७९४१४
४९. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, निलजगाव, पैठण डॉ. पल्लवी पगडाल, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९०२१४२२९६७ phcnilajgaon[at]rediffmail[dot]com
डॉ. राहूल मारोती चव्हाण, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९४२२२०७१७२
५०. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, बालानगर, पैठण डॉ. मो. युसुफ मनियार, (एम.बी.बी.एस.)
प्रथम वैद्यकीय अधिकारी
९४६६४३४०९९ mophcbalanagar[at]rediffmail[dot]com
डॉ. विशाल सुर्यवंशी, (एम.बी.बी.एस.)
द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी
९५६१९६५१७१
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना - बाल विकास प्रकल्प अधिकारी
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव कार्यालयाचे नाव दूरध्वनी क्र. ई-मेल
१. श्रीमती एम. एम. पांचाळ बालविकास प्रकल्प - १, औरंगाबाद ९९२३५८८७३३ icdsabd1[at]gmail[dot]com
२. श्री ए. बी. शिरसाठ बालविकास प्रकल्प - २, औरंगाबाद ७५८८९३१८८८ cdpoicdsabad2[at]gmail[dot]com
३. श्री पी. जोंधळे बालविकास प्रकल्प,
फुलंब्री
९४२२१८८०४५ icdsphulambri22[at]gmail[dot]com
४. श्रीमती एल. बी. खोतकर बालविकास प्रकल्प - १, सिल्लोड ८५५२९११६४६ cdposillod01[at]gmail[dot]com
५. श्रीमती व्ही.डी. कवाल बालविकास प्रकल्प - २, सिल्लोड ९४२२२२४९२६ cdposillod2[at]gmail[dot]com
६. श्रीमती आर. वाय. पारधे बालविकास प्रकल्प, सोयगाव ७५०७२२६४८६ cdposoegaon[at]gmail[dot]com
७. श्रीमती यु. डब्ल्यू. मोरे बालविकास प्रकल्प - १, कन्नड ७५८८९३०३४० icdsjyoti[at]gmail[dot]com
८. श्रीमती अश्विनी केले बालविकास प्रकल्प - २, कन्नड ८३०८३२८२८२ bhimashankarmalge[at]gmail[dot]com
९. श्रीमती सविता बिक्कड बालविकास प्रकल्प, खुलताबाद ९४०३६९९६०५ icdskhultabad11[at]gmail[dot]com
१०. श्रीमती एम. बी. जोशी बालविकास प्रकल्प - १, गंगापूर ९९६०५०५६२० cdpogangapur1[at]gmail[dot]com
११. श्री बागडे बालविकास प्रकल्प - २, गंगापूर ९९६०८७६५४२ ssdzp2007[at]rediffmail.[dot]om
१२. श्री शिवाजी वणे बालविकास प्रकल्प - १, पैठण ८८०६३८२९२९ icdspaithan1[at]gmail[dot]com
१३. श्रीमती जे.के. गहिरवार बालविकास प्रकल्प - २, पैठण ९१४६६६३४४७ icdspaithantwo[at]gmail[dot]com
१४. श्रीमती ज्योती कवडदेवी बालविकास प्रकल्प,
वैजापूर
९८९०४१३००२ sumedha.girdhari[at]gmail[dot]com
पशुसंवर्धन विभाग - पशुधन विकास अधिकारी
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव कार्यालयाचे नाव दूरध्वनी क्र. ई-मेल
१. डॉ. एन. एन. नाकोड पशुधन विकास अधिकारी (तां) ९७६५१६६०६७
२. डॉ. ए. एस. चव्हाण पविअ (वि), पं. स. औरंगाबाद ९४२३१४७९६९
३. डॉ. व्ही. एल. पैठणे पविअ (वि), पं. स. पैठण ९९७०३०७३९६
४. डॉ. ए. एस. गवारे पविअ (वि), पं. स. गंगापूर ९४०४८९१२६४
५. डॉ. डी. पी. देशमुख पविअ (वि), पं. स. वैजापूर ९४२३७१४०६५
६. डॉ. व्ही. व्ही. चव्हाण (अतिरिक्त कार्यभार) पविअ (वि), पं. स. कन्नड ९४२०४३३८८५
७. डॉ. बी. आर. कांबळे पविअ (वि), पं. स. खुलताबाद ८८८८६५८९४५
८. डॉ. जी. एम. साळवे पविअ (वि), पं. स. सिल्लोड ९४२३४५२४४८
९. डॉ. आर. ए. चवरे पविअ (वि), पं. स. सोयगाव ८४८४०६८९५८
पशुसंवर्धन विभाग - पशुधन विकास अधिकारी, पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-१
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव कार्यालयाचे नाव दूरध्वनी क्र. ई-मेल
१. डॉ. के. ए. पटेल पशुवैद्यकीय दवाखाना, माळीवाडा, ता. औरंगाबाद ९४२१६५००८२
२. डॉ. एम. पी. देशमुख पशुवैद्यकीय दवाखाना, चौका, ता. औरंगाबाद ९४२२०४२८४९
३. डॉ. एस. एम. जाधव पशुवैद्यकीय दवाखाना, लाडसावंगी, ता. औरंगाबाद ९८२३२०२८४२
४. डॉ. एस. एम. नरवडे पशुवैद्यकीय दवाखाना, पिंप्रीराजा, ता. औरंगाबाद ९४०३०३५१९१
५. डॉ. एस. एम.जाधव (अतिरिक्त कार्यभार) पशुवैद्यकीय दवाखाना, करमाड, ता. औरंगाबाद ९८२३२०२८४२
६. डॉ. व्ही. आर. फुन्से पशुवैद्यकीय दवाखाना, वडोदबाजार, ता. फुलंब्री ९४२१०८६७०८
७. डॉ. एम. एन. कंधारे पशुवैद्यकीय दवाखाना, आडूळ, ता. पैठण ९४२२०९२६७८
८. डॉ. व्ही. एल. पैठणे (अतिरिक्त कार्यभार) पशुवैद्यकीय दवाखाना, ढोरकीन, ता. पैठण ९४२२०९२६७८
९. डॉ. के. जे. चामरगोरे पशुवैद्यकीय दवाखाना, शेंदूरवादा, ता. गंगापूर ९४२०२६८५६३
१०. डॉ. व्ही. एल. खोडवे पशुवैद्यकीय दवाखाना, तुर्काबाद, ता. गंगापूर ८९७५९७९६४८
११. डॉ. एम. व्ही. उबाळे पशुवैद्यकीय दवाखाना, लोणी, ता. वैजापूर ८३७९०६९८०९
१२. डॉ. पी. वाय. चौधरी पशुवैद्यकीय दवाखाना, लासूरगाव, ता. वैजापूर ९८५०६३१५६०
१३. डॉ. ए. पी. देशपांडे पशुवैद्यकीय दवाखाना, मनुर, ता. वैजापूर ९४२३३२४४०६
१४. डॉ. डी. आर. मंजूळकर पशुवैद्यकीय दवाखाना, नागद, ता. कन्नड ७८७५४६०४७७
१५. डॉ. व्ही. व्ही. चव्हाण पशुवैद्यकीय दवाखाना, देवगाव, ता. कन्नड ९४२०४३३८८५
१६. डॉ. डी. एस. कुलकर्णी पशुवैद्यकीय दवाखाना, औराळा, ता. कन्नड ९४२३४७३४८४
१७. डॉ. डी. व्ही. चोले पशुवैद्यकीय दवाखाना, पिशोर, ता. कन्नड ९४२३४६०३१६
१८. डॉ. एस. डी. पुराणिक पशुवैद्यकीय दवाखाना, चिंचोली, ता. कन्नड ९४२१३८९०९९
१९. डॉ. आर. डी. इंगळे पशुवैद्यकीय दवाखाना, खुलताबाद, ता. खुलताबाद ९८९००७५१७२
२०. डॉ. जी. एन. पांडे पशुवैद्यकीय दवाखाना, सुलतानपूर, ता. खुलताबाद ९०२८४२१५९८
२१. डॉ. बी. बी. गायकवाड पशुवैद्यकीय दवाखाना, पळशी, ता. सिल्लोड ९४२२२२९४७१
२२. डॉ. डी. एन. महाजन पशुवैद्यकीय दवाखाना, घाटनांद्रा, ता. सिल्लोड ९४२१३१११६८
२३. डॉ. एस. एच. सरपाते पशुवैद्यकीय दवाखाना, म्हसला, ता. सिल्लोड ९४२२२३६६१३
२४. डॉ. क्यु. ए. खान पशुवैद्यकीय दवाखाना, पानवडोद, ता. सिल्लोड ९८६०३७७९६८
२५. डॉ. ए. एस. खडसे पशुवैद्यकीय दवाखाना, अजिंठा, ता. सिल्लोड ७८७५७३१८०९
२६. डॉ. एम. बी. चव्हाण पशुवैद्यकीय दवाखाना, भराडी, ता. सिल्लोड ९९७५३४०१५१
२७. डॉ. व्ही. एम. पवार पशुवैद्यकीय दवाखाना, वाघेरा, ता. सिल्लोड ८१०८५३९९७७
२८. डॉ. डी. जी. गांधले पशुवैद्यकीय दवाखाना, बाजारसावंगी, ता. खुलताबाद ७५८८०९४७४०
२९. डॉ. एस. के. पाटील पशुवैद्यकीय दवाखाना, शिवूर, ता. वैजापूर ९४२३१५०४७१
३०. डॉ. ए. बी. पाटील पशुवैद्यकीय दवाखाना, जैतखेडा, ता. कन्नड ९६७३१०५४६१
३१. डॉ. एन. बी. कोरडे पशुवैद्यकीय दवाखाना, चिकलठाण, ता. कन्नड ९७६८३६६६२०
३२. रिक्त पशुवैद्यकीय दवाखाना, जामठी, ता. सोयगाव
३३. रिक्त पशुवैद्यकीय दवाखाना, नाचनवेल, ता. कन्न्ड
३४. रिक्त पशुवैद्यकीय दवाखाना, बनोटी, ता. सोयगाव
३५. रिक्त पशुवैद्यकीय दवाखाना, हळदा, ता. सिल्लोड
३६. रिक्त पशुवैद्यकीय दवाखाना, चिकलठाण, ता. कन्नड
३७. रिक्त पशुवैद्यकीय दवाखाना, सोयगाव, ता. सोयगाव
३८. रिक्त पशुवैद्यकीय दवाखाना, भऊर, ता. वैजापूर
कृषी विभाग
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम दूरध्वनी क्र.
१. श्री एस. ए. देशपांडे जिल्हा कृषी अधिकारी (सा) ९४०४९८७६७८
२. श्री ए. वाय. आढाव मोहीम अधिकारी ७५८८६०२२७६
३. श्री एस. एम. चिश्ती जिल्हा कृषी अधिकारी (विघयो) ९८७०६८६१८५


पाटोदा, ता. औरंगाबाद - आदर्श गाव

  • पाटोदा ग्रामपंचायत (ता. औरंगाबाद) कार्यालयाची वेबसाईट
    www[dot]gskpatoda[dot]in
 


वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

up